Forside > Taasinge Museumslaug
Tåsinge Museum - Taasinge Museumslaug

Taasinge MuseumslaugTaasinge Museumslaug 

indkalder til ordin�r generalforsamling

mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00

p�

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, 5700 Svendborg

Dagsorden:

Pkt. 1                          Valg af dirigent og 2 stemmet�llere

Pkt. 2                          Beretning for 2018 for Taasinge Museumslaug
                                  v/ formand Keld Thrane

Pkt. 3                          Beretning for 2018 for Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
                                  v/ arkivleder Lone Fallentin

Pkt. 4                          Freml�ggelse af regnskab for 2018
                                  v/regnskabsf�rer Vibeke Henriksen

Pkt. 5                          Freml�ggelse af budget for 2019
                                  v/regnskabsf�rer Vibeke Henriksen

Pkt. 6                          Indkomne forslag.
                                  Bestyrelsens forslag:
                                  1. Vedt�gts�ndringer (§3 og §9)
                                  2. K�b af biblioteksbygningen i Landet jfr. §11 i vedt�gterne

Pkt. 7                         Valg til bestyrelsen
                                 Efter tur afg�r 3 medlemmer:

                                 Alice H�ltzel                                   Modtager genvalg
                                 Christian Johansen                          Modtager genvalg
                                 Jette Hundevadt Munk                     Modtager ikke genvalg

                                 og 2 suppleanter:
                                 
                                 Rie M�rner                                     Modtager genvalg
                                 Kirsten Eriksen                               Modtager genvalg

Pkt. 8                        Valg af revisor
                                Bestyrelsens forslag: Revisionsselskabet Tranberg, Svendborg

Pkt. 9                        Evt.

Generalforsamlingen sluttede:

Referent:

Bestyrelsen
I 1968 for�rer museets stifter Povl Fredholm sit museum til �en T�singe, og med virkning fra 1. januar 1968 stiftes T�singe Museumslaug, der driver museet videre som en selvejende institution.

F�rste gang, man i dagspressen l�ser om planerne om stiftelsen af et museumslaug, er i en artikel i Svendborg Avis den 20/6 1966.

I artiklen, som har overskriften: "Bliver T�singe ejer af hjemstavnsmuseet?", sp�rger avisen Povl Fredholm, om rygtet taler sandt, n�r man siger, at han har planer om at overdrage sit smukke hjemstavnsmuseum til T�singe.

Povl Fredholm svarer, at det absolut i f�rste omgang er et rygte, men at han godt kan r�be, at han finder, det ville v�re mest praktisk - nu da T�singe ved kommunesammenl�gningen er en helhed - at �en fik museet i arv og eje. Han forts�tter. "Jeg kunne s� passe museet, s� l�nge jeg endnu kan klare det - og ifald en s�dan ordning kunne tr�ffes, ville det hele blive meget lettere at f� ordnet."

Povl Fredholm slutter med at konkludere: "Vi m� vente og se, hvad fremtiden bringer."

Fyns Tidende bringer s�ndag den 16. oktober 1966 en hel side med overskriften: "De m� f� mit museum..." Artiklen forts�tter: "T�singes store folkemindesamler og museumsmand, malermester Povl Fredholm, Bregninge, frems�tter her et opsigtsv�kkende tilbud, der kun er ledsaget af en betingelse: At der dannes en forening af mennesker med forst�else for og k�rlighed til det, han har viet s� stor en del af sin tilv�relse, s� den kan videref�re Taasinge Folkemindesamling og Skipperhjem som en selvejende institution."

Den 27. april 1967 indkalder Povl Fredholm til pressem�de p� museet, hvor han fort�ller om overdragelsen af museet til �en T�singe.

Medlemskontingentet foresl�s til 1o kr. �rligt og som livsvarigt medlem 100 kr.

Museumslauget stiftes p� en generalforsamling den 6. juni 1967, med dyrl�ge P. Petersen som formand.

Driften af museet overg�r til lauget ved en h�jtidelighed den 1. januar 1968, hvor Povl og Ellen Fredholm overdrager ansvar og styring af museet til foreningen. Med museet f�lger ogs� den store samling af arkivalier, der grundet d�rlige magasinforhold p� museet opbevares i familien Fredholms privatbolig.


Vedt�gts�ndringer 2015.

Bestyrelsen har l�nge f�lt, at de nuv�rende vedt�gter for de 3 foreninger vi opererer med dagligt ikke er skruet s�dan sammen, at det i det daglige giver en fornuftig arbejdsgang.

Taasinge Museumslaug foresl�r derfor, at generalforsamlingen 2015 godkender sammenskrivningen af de 3 s�t vedt�gter, der eksisterer nu. De er 12 �r gamle og tr�nger til en opdatering.

Desuden er det meget upraktisk, at vores daglige virke reguleres af 3 s�t vedt�gter, som, hver gang vi s�ger fonde, skal medsendes. De er viklet s� meget ind i hinanden, at de kr�ver en grundig gennemgang, for at kunne danne overblik.

Derfor foresl�r vi, at de 3 s�t sammenskrives til �t s�t med Taasinge Museumslaug som en overordnet forening, hvori indg�r Taasinge Museum og Taasinge Lokalhistoriske Arkiv. Det kr�ver, at Taasinge Museum og Taasinge Lokalhistoriske Arkiv opl�ses ved flertal p� 2 p� hinanden f�lgende generalforsamlinger og indg�r i Taasinge Museumslaugs samlede vedt�gter.

Sammenskrivningen er foretaget i samarbejde med en advokat fra Advokathuset i Svendborg og godkendt af museumschef Esben Hedegaard, Svendborg Museum.

Taasinge Museumslaug

Bestyrelsen

Se under fanen vedt�gter. 

Godkendt af Svendborg Kommune, Svendborg Museum og SLA.

Tåsinge Museum - Taasinge Museumslaug
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
25/05 2019 17:08:49
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >