Forside > Taasinge Museum > Vedt�gter
Tåsinge Museum - Vedt�gter

Vedt�gter

 

 

Taasinge Museumslaug

KIRKEBAKKEN 1, BREGNINGE � 5700 SVENDBORG.  CVR NR: 26 86 05 12

TAASINGEMUSEUM@MAIL.DK      WWW.TAASINGE-MUSEUM.DK

                                                           

                                                                                                                    

Vedt�gter

 

for

  

Taasinge Museumslaug

  

omfattende:

  

 

Taasinge Museumslaug

 

 

Taasinge Museum

 

 

Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget p� generalforsamlingerne den 2. og 16. marts 2015

 

 

 

Vedt�gter

for

Taasinge Museumslaug

 

§ 1.

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Taasinge Museumslaug (herefter ben�vnt TML).

 

TML er en selvst�ndig og selvejende institution og lokalhistorisk forening med hjemsted p� T�singe i Svendborg Kommune med adressen Kirkebakken 1, 5700 Svendborg.

 

§ 2.

Form�l

 

Foreningens form�l er at udbrede kendskab til og forst�else for kulturhistorien p� T�singe. Geografisk virkeomr�de er �en T�singe, emnem�ssigt fortrinsvis folkeminder fra nyere historisk tid.

 

Bestyrelsen skal neds�tte 2 udvalg Taasinge Museum (TM) og Taasinge Lokalhistoriske Arkiv (TLA).

 

TML arbejder for at skaffe �konomisk grundlag for drift og vedligeholdelse af TM og TLA, samt udbygge samarbejdet med kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner.

 

§ 3.

Medlemmer

 

Som medlemmer kan optages enhver, der betaler det �rlige kontingent til foreningen. Et husstandsmedlemsskab kan være 2 personer med kun én stemme pr. husstand. Institutioner, foreninger og virksomheder kan optages, dog med rettigheder svarende til �t medlemskab.

 

Medlemskab tegnes ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Udmeldelse kan ske med virkning fra et kalender�rs udgang.

 

§ 4.

Foreningens opbygning m.m.

 

Foreningen er opbygget omkring en bestyrelse og nedenn�vnte udvalg.

 

Udvalgene forest�r al afvikling af aktiviteter inden for eget udvalgs omr�de.

 

Udvalgene er f�lgende:

 

1.     Udvalget Taasinge Museum

 

2.     Udvalget Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

 

Foreningen ledes af bestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige over for bestyrelsen. Udvalgene arbejder under ansvar af den til enhver tid g�ldende forretningsorden vedtaget af bestyrelsen.

 

§ 5.

Bestyrelsen

 

TML�s bestyrelse best�r som udgangspunkt af 7 foreningsvalgte medlemmer, der v�lges p� den ordin�re generalforsamling for 2 �r ad gangen, s�ledes at der afg�r skiftevis 3 og 4 medlemmer. S�fremt det ikke er muligt at fremstille 7 foreningsvalgte medlemmer til bestyrelsen, kan bestyrelsen best� af blot 5 foreningsvalgte medlemmer, der v�lges p� den ordin�re generalforsamling for 2 �r ad gangen, s�ledes at der afg�r skiftevis 2 og 3 medlemmer. Desuden v�lges 2 suppleanter og revisor for 1 �r ad gangen.

 

Hvis et medlem fratr�der inden valgperiodens udl�b, indtr�der den suppleant, som er valgt med h�jeste stemmetal. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, n�stformand, kasserer og sekret�r under iagttagelse af, at formand og kasserer ikke m� v�re samme person. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n�r mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I �vrigt kan bestyrelsen neds�tte arbejdsgrupper.

 

Der f�res protokol over bestyrelsesm�derne.

 

Bestyrelsen skal som ovenover n�vnt neds�tte 2 udvalg TM og TLA. I hvert udvalg skal der deltage et eller flere bestyrelsesmedlemmer med henblik p� at varetage kontakten mellem bestyrelsen og de p�g�ldende udvalg.

 

Bestyrelsen kan udarbejde forretningsorden, indeholdende arbejdsgange samt retningslinier for TM og TLA udover det anf�rte i §§ 5 og 6.

 

§ 6.

Udvalg TM

 

TM er ejet af TML og drives af TML�s bestyrelse, som derfor ogs� er ansvarlig for TM�s virke.

 

TML�s bestyrelse udpeger en museumsforvalter til at varetage diverse praktiske opgaver efter anvisning fra TML�s bestyrelse.

 

TML�s bestyrelse forest�r fordelingen af ansvarsomr�der for TM�s virke.

 

I den af TML udarbejdede forretningsorden skal rammerne for TM�s arbejdsgange, ledelsen af TM og ansvarsomr�derne m.v. n�rmere pr�ciseres.

 

TM skal udarbejde forslag til arbejdsplan med tilh�rende budget. Arbejdsplanen samt budgettet skal godkendes af TML�s bestyrelse. �rsberetning, regnskab og budget skal efter godkendelse af bestyrelsen indsendes til Svendborg Kommune inden den 1. april.

 

TM�s virkeomr�de er folkeminder fra �en T�singe i Svendborg Kommune, fortrinsvis fra de seneste 300 �r.

 

Indsamling, registrering og formidling skal finde sted inden for den geografiske tids- og emnem�ssige afgr�nsning til sikring af Danmarks kulturarv. TM skal g�re samlingerne tilg�ngelige for offentligheden og stille dem til r�dighed for forskning samt udbrede kendskabet til resultatet af forskningen baseret p� museets samlinger. Genstande, der savner en naturlig

 

tilknytning til TM�s virkeomr�de, b�r ikke indlemmes i samlingerne, men s�ges henvist til et relevant museum..

 

TM skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring, n�dvendige konservering og sikring mod brand, tyveri og h�rv�rk.

 

Svendborg Museum f�rer tilsyn med samlingerne i samarbejde med Bevaringscenter Fyn. Svendborg Museum f�rer i �vrigt hvert andet �r tilsyn med TM�s virksomhed. Ved tilsynet deltager TML�s formand eller dennes stedfortr�der.

 

TM er medlem af Kulturarv Fyn og deltager aktivt i det regionale samarbejde i de respektive sammenslutninger. TM skal tilstr�be at f�lge museumsverdenens f�lles standarder og normer for museumsvirksonhed.

 

TM kan s�ge faglig r�dgivning efter behov hos Svendborg Museum eller hos eksterne r�dgivere/konsulenter m.m.

 

TM skal have bestemte, forud bekendtgjorte �bningstider, hvis omfang skal st� i rimeligt forhold til TM�s st�rrelse.

 

TM skal vederlagsfrit give adgang til skoleelever fra T�singes skoler, der bes�ger TM som led i undervisningen, men kan kr�ve, at s�danne bes�g forud anmeldes og eventuelt begr�nses til en n�rmere fastsat del af TM�s �bningstid.

 

Det skal klart fremg� af museets registrering, hvilke genstande der h�rer til samlingen f�r 1. januar 2001. Da denne samling er underlagt museumslovens udskillelsesbestemmelse (lov nr. 473 af 7/6 2001, � 14 stk. 1, nr. 9), kan udskillelse kun ske efter godkendelse af Kulturstyrelsen.

 

For museumsgenstande og andet indsamlet materiale, der er indkommet efter 1. januar 2001 g�lder, at museet ikke m� udskille eller kassere genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsst�ttede museer uden aftale med Svendborg Museum.

 

Forhold omkring et oph�r af TM skal forhandles med Svendborg Museum, Svendborg Kommune, Kulturstyrelsen og bestyrelsen.

 

§ 7.

Udvalg TLA

 

TLA er ejet af TML og drives af en af TML�s bestyrelse udpeget arkivleder.

 

Arkivlederen skal gennemg� den af SLA obligatoriske uddanelse for arkivledere.

 

Arkivlederen er ansvarlig for arkivets daglige drift, samlingernes tilstand og benyttelse i henhold til SLA�s standardinstruks for arkivledere.

 

Arkivlederen er i �vrigt ansvarlig for udarbejdelsen af budget og overholdelse heraf. Budgettet skal godkendes af TML�s bestyrelse.

 

R�dighedsbel�b til TLA�s drift aftales med TML�s bestyrelse ved budgetl�gningen. �rsberetning, regnskab og budget skal efter godkendelse af bestyrelsen indsendes til Svendborg Kommune inden den 1. april.

 

Udvalget TLA skal som minimum best� af 3 medlemmer, hvoraf minimum �t skal v�re TML bestyrelsesmedlem. Det er den udpegede arkivleder, som er formand for udvalget.

 

TLA�s form�l er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig oprindelse med tilknytning til �en T�singe, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, at stille det indsamlede materiale til r�dighed for offentligheden efter de g�ldende regler for tilg�ngelighed og at fremme kendskabet til og styrke interessen for T�singes historie gennem udadvendt virksomhed.

 

TLA og TML har ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og at de er offentligt tilg�ngelige med fast �bningstid, dog s�ledes at SLA�s tilg�ngelighedsregler respekteres.

 

TLA er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) samt dennes lokalkreds (SLA-Fyn) og deltager i lokale og landsd�kkende f�llesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA eller SLA-Fyn. TLA er desuden medlem af arkivsamarbejdet i Svendborg Kommune �SCHACK�.

 

I �vrigt samarbejder TLA med andre arkiver og besl�gtede institutioner.

 

Skulle TLA oph�re skal samlingerne anbringes efter n�rmere aftale med Svendborg Kommune og SLA og SLA-Fyn, s� deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilg�ngelighed er garanteret. Eventuel formue kan overf�res til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens beslutning.

 

§ 8

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er foreningens h�jeste myndighed og er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed uanset antallet af fremm�dte medlemmer, og alle afstemninger skal foreg� skriftligt s�fremt �t medlem frems�tter beg�ring herom.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtg�relse i lokalt uge- eller dagblad med angivelse af dagsorden.

 

Dagsorden:

1.     Valg af ordstyrer og 2 stemmet�llere.

2.     Bestyrelsens �rsberetning, herunder beretning fra udvalgene.

3.     Forhandling om beretningerne.

4.     Nyt fra udvalgene.

5.     Revideret regnskab for det forl�bne �r og budgetforslag for f�lgende finans�r for TML og udvalgene freml�gges til godkendelse.

6.     Indkomne forslag.

7.     Valg til bestyrelse og suppleanter. Valg af revisor.

8.     Eventuelt.

 

Den ordin�re generalforsamling skal afholdes hvert �r inden udgangen af marts m�ned. Forslag, som af foreningens medlemmer �nskes behandlet p� den ordin�re generalforsamling, skal senest 8 dage f�r dennes afholdelse skriftligt tilstilles bestyrelsen.

 

Ekstraordin�re generalforsamlinger afholdes, n�r bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af forhandlingsemner frems�tter beg�ring herom til bestyrelsen. I sidstn�vnte tilf�lde skal generalforsamlingen finde sted senest 1 m�ned efter beg�ringens modtagelse.

 

§ 9

Regnskab

 

Foreningens regnskabs�r f�lger kalender�ret. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens formue, indt�gter og udgifter. For foreningens forpligtelser h�fter kun foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer kan ikke g�res personligt ansvarlige for forpligtelser. Regnskabet skal revideres af en p� generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet skal v�re p�tegnet af bestyrelsen samt foreningens revision. 

 

§ 10

Tegning af foreningen

 

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden skal v�re den ene. Ved videreg�ende dispositioner, som f. eks. optagelse af l�n, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. V�sentlig nedbringelse af foreningens formue kan kun ske med tilslutning fra Svendborg Kommune.

 

§ 11

Fast ejendom

 

Dispositioner over fast ejendom i form af k�b, salg eller pants�tning kr�ver vedtagelse p� en generalforsamling og godkendelse af Svendborg Kommune. Ejer foreningen fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pants�tning eller salg uden samtykke fra Svendborg Kommune.

 

§ 12

Vedt�gts�ndringer

 

�ndringer af vedt�gter kan ske ved simpelt flertal blandt fremm�dte medlemmer p� en generalforsamling med ikrafttr�den fra generalforsamlingens afholdelse.

 

Vedt�gter, s�vel som senere �ndringer heri, skal godkendes af Svendborg Museum og Svendborg Kommune samt Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

 

§ 13

Opl�sning af foreningen

 

Foreningens opl�sning kan ske ved simpelt flertal ved 2 p� hinanden f�lgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum, hvor forslaget har v�ret p� dagsordenen.

 

 

 

S�ledes vedtaget p� generalforsamlingerne den 2. og 16. marts 2015
Vedtaget ændringer i §3 og §9 på generalforsamlingen den 11. marts 2019.

 

P� vegne af Taasinge Museumslaug

 

Keld Thrane

Formand

 

 


Tåsinge Museum - Vedt�gter
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
05/04 2019 14:37:39
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >